Tom Kimmel, Don Henry & Danny Flowers - kombatkamera